FAQ  

Frequently asked questions

Advisory board med 3 kompetente eksterne rådgivere


Vi har etableret et Advisory Board med 3 meget kompetente eksterne rådgivere.

Allerede de 2 første møder afholdt i 2019 har givet inspiration til fornyelse af vores mission samt skabt forbindelse til SEE-Learning programmet hos Emory University, USA. Første møde i 2020 har inspireret til fornyelse af formidlingen af vores arbejde samt kontakt til ”5 skoler”.

SEE Learning-modellen er udviklet af Emory University og præsenteret for ledergruppen af Mikkel Bjelke på strategimødet i 2019. Den er ”oversat” til dansk og til begreber, som vi forstår det i TitiBo-regi.

Medlemmerne af Advisory Board arbejder pro bono. Ved hvert møde bestemmer et af medlemmerne, hvilken organisation, der skal støttes med 5000 kr. fra mødet. Støtte er indtil nu givet til Dhulikhel Hospital i Nepal, se mere på www.nepalimed.dk, Emory Universitys afdeling for udvikling af SEE Learning programmet. Endelig er givet en donation til ”5 skoler”.
21 medarbejdere har været på "Compassion-kursus" i 2020


21 medarbejdere har i foråret 2020 gennemgået et 8 ugers forløb med compassion-træning ved Ida Hertz fra Center for Mental Robusthed. Kurset var desuden en del af et forskningsprojekt, der skal belyse effekten af kurset.

​Flere af TitiBo-gruppens medarbejdere tilbydes i 2021 compassion-kurser ved Ida Herts. SEE Learning-modellen er af Mikkel Bjelke præsenteret for ledergruppen på strategimødet. Den er ”oversat” til danske og til begreber, som vi forstår det i TitiBo-regi. Vi går i 2021 i gang med kurser, der skal sætte os dybere ind i modellens teorier og pædagogiske muligheder. Vi kan se, at vi allerede selv har gang i mange pædagogiske ”greb”, som understøtter børnenes forståelse og brug af compassion.
17 verdensmål i børnehøjde – et udviklingsprojekt 2020-2021


BUPLs udviklingsfond har bevilliget knapt 100.000 kr. et udviklingsprojekt, hvor vi i udvikler metoder til at arbejde med 8 udvalgte af FN’s 17 verdensmål i børneperspektiv. Børnene skal opleve at de kan gøre en forskel. Projektet startede i Krudthus og bredes ud til de øvrige børnehuse i perioden 2020-21. Se videoeksempel: Sådan redder vi jorden v Mads og Mikkel. På pædagogisk dag i november 2019 brainstormede alle medarbejdere på alle de 17 verdensmål ”i børnehøjde”.  Læs om de første input her. Alle børnehuse er nu i gang med forskellige verdensmål. Krudthus har siden 2016 haft Friluftsrådets "Grønne Flag” (natur) og har (2019) også det blå ”Spring-ud-flag” (natur og bevægelse) fra Grønne Spirer. Agersøgård startede i 2019 natur-vuggestuen, som har vist sig særdeles "bæredygtig”. Pædagogikken foregår i høj grad udendørs i haven, under halvtaget og i shelteren. Se glimt fra hverdagen i klip her fra filmen produceret af fransk tv.
Styrket pædagogisk læreplan giver fagligt løft


Bearbejdning af emnerne fra læreplanen er foregået på p-møder og pædagogiske dage. Alle oplever, at det har givet et fagligt løft, når erfaringer deles på tværs af Titibo-gruppens institutioner. Vi benytter os bl.a. af indlæg udefra til inspiration. I år har vi … De skriftlige læreplaner ligger færdige i januar 2021 og kan ses på de enkelte børnehuses hjemmeside. Essensen af al vores arbejde er samlet i én fælles figur:
Ny politisk aftale om minimumsnomering – antal børn pr. voksen


Det er på Christiansborg i november 2020 indgået en politisk aftale om minimumsnormeringer i alle dagtilbud. Man ønsker at nå op på 1 voksen pr. 3 vuggestuebørn og 1 voksen pr. 6 børnehavebarn. Minimumsnormeringerne vil blive indfaset for alle daginstitutionstyper frem mod 2024.

I TitiBo-gruppen havde vi i 2020 følgende normeringer pr. enhed beregnet som antal enheder pr. fuldtidsansat månedslønnet i gennemsnit over året (1 vuggestuebarn = 2 enheder). Tilkaldevikarer er IKKE medregnet:

Gemsevejen 6,3

Ammershøj 6,8

Møllevang 7,2

Krudthus 6,6

Agersøgård 6,9

Der er i beregningen ikke taget højde for at børnehusene har forskellige antal ugentlige åbningstimer og forskellige lukkedage.

Det vides endnu ikke, hvordan normeringstallene skal beregnes med den nye politiske aftale.

Vores nuværende normeringer har taget udgangspunkt i de normeringsformler, den enkelte kommune arbejder eller tidligere har arbejdet med. Bemærk også at Krudthus og Agersøgård ikke fik andel i regeringens midler til flere pædagoger i 2020.

Læs også Susanne Falks debatindlæg, der blev bragt på Altinget.